Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaChlebek Chlebek
7495 aebb
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamatuss matuss
8987 ce9f 500
Reposted fromluckyloser luckyloser viaChlebek Chlebek
0373 7864 500

lizclimo:

HALLOWEEN IS COMING! 

Reposted fromheylola2 heylola2 viaimposter imposter
3300 1eb3 500
Reposted fromfungi fungi viaChlebek Chlebek
3415 00a1
coraz bardziej podobają mi się studia :3
6853 91ed 500
Reposted fromtowo85 towo85 vianiemaproblemu niemaproblemu
More powerful than you could imagine
Reposted fromfunz1 funz1 vianukot nukot
8044 95df
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaChlebek Chlebek
7925 09ac 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianukot nukot
Reposted frompl pl viaskrz skrz
6294 5d1f
Reposted fromhorny horny viazaburz zaburz
8848 56c6
Reposted fromdaemondante daemondante viaRat-Inc Rat-Inc
5699 50b9 500
Reposted fromsh0tek sh0tek viazaburz zaburz
8647 bf19

nigeah:

onsomekingggshit:

imreallycoolandfriendly:

dropdeadesu:

aragaki:

i don’t get this. why does this have so many notes. does it have to do with the type of ice cream? Napoleon ice cream? Napoleon Bonaparte? is that Napoleon Bonaparte’s hand?

nobody explain

I hate this

I don’t get it.

OH MY GOD!!!

Reposted frombookishboi bookishboi viaanonimowa anonimowa
2591 72d4
Lake Misurina
fml
Reposted fromvolldost volldost vianiedoskonalosc niedoskonalosc

Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.

— J. Lynn
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul vialola lola
6601 90ff 500
Reposted fromsexxx sexxx viacg44 cg44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl